6 tips voor verontruste mammies!

Standaard
Facebook: verontrustende leugens en bedrog enzo...enzo...

Facebook: verontrustende leugens en bedrog enzo…enzo…

Dag lieve, lieve, intuitief geleide, moeder-aarde wicca-mamma’s! Mallemoeder steekt u een hart onder de riem! Wat is er aan de mamma-hand namelijk:
Ten eerste: Mallemoeder is niet alleen een verontsruste Malle-mammie, maar ook een verontruste Malle-oma! Er worden zoveel leugens verspreid! Zoveel, dat je denkt: straks halen ze medicijnen terug omdat er medicijnen in zitten! Het moet toch niet gekker worden! Toch? Wij, de moeders en de mammies, worden dus genaaid! Ook door de oude, wijze uitvinders van de oude wijze geneeskonsten! Yep! Onze babies worden vermoord! Ze blijven het maar proberen! Maar laat je niet gek maken! Mammies! Want, de hele wereld is gek behalve jij! Het is allemaal een grote leugen!

Dus hier een paar tips om je gelijk te halen: Verder lezen

Advertenties

Zienswijze (2): Aanvullende gronden…(1)

Standaard

vermeeren
Op 20 maart 2013 verscheen een stukje op deze site naar aanleiding van (een) het diepteinterview met de heer C. Vermeeren s.s.t.t over diens nog te verschijnen boek “Ufo’s bestaan gewoon” Een wetenschappelijke visie. De maker van dit diepteinterview, de heer Taede A. Smedes (hierna te noemen eiser) uitte grote bezwaren tegen het plaatsten hiervan en eiste permanente verwijdering van het blog binnen 24 uur. Werd daar geen gehoor aan gegeven, dan zou eiser een officiële klacht indienen bij de bevoegde instanties. Hetgeen geschiedde.

Mallemoeder (hierna te noemen cliënte) betreurt dat natuurlijk en wil graag aan haar zienswijze aanvullende gronden toevoegen.

4) Naar aanleiding van het dit interview hoopt cliënte dat de heer Taede A. Smedes zijn EO-broeders niet dagvaardt met het oogmerk zijn EO-broeders uit het publieke bestel te weren.

5) Ofschoon cliënte zich niet kan vinden in het credo van de medewerkers van de EO, heeft zij de medewerkers van de EO hoog zitten daar voornoemden altoos blijk geven hun huiswerk gemaakt te hebben. In onderhavige geval hebben zij zich er – naar de mening van cliënte – vanaf gemaakt met een jantje-van-leiden. Cliënte is van mening dat de heer C. Vermeeren s.s.t.t. malle dingen ventileert die sinds het ontstaan van die malle dingen al (op mondiaal niveau) debunked zijn.

6) Cliënte hoopt dat de heer Teade A. Smedes zijn god vindt zonder enigerlei sancties van welke aard dan ook en aan wie dan ook (cliënte bidt u: laat haar heur blog behouden…)

Namens cliënte,

Hoogachtend,

Jan-Jacob van de Karbargenbok c.s.
raadsheer in dezen

GuidoJ is dodelijk streng maar rechtvaardig…

Standaard

Gen Rosen

Rosen dankt Guido Jonkers uit de grond van zijn hart…


De Heere God GuidoJ (aka Gwiedoo Jonkers, aka Guido Jonkers) is de Messias die ons het licht laat zien. De Heere God Guido Jonkers weet hoe de wereld in elkaar steekt: Voorbeeld 1 en voorbeeld 2.

Natuurlijk is GuidoJ te bescheiden en dat siert Hem, want Hij durft niet te zeggen dat er wellicht een connectie is tussen sluimerende onderbroekjes en duivelse, snode plannen! En die is er natuurlijk weldegelijk…

Hier nog wat leesvoer…

Ohja, en Gene Rosen is natuurlijk een perverse lul!

Lieve GuidoJ, Mallemoeder zou graag Uw allengs langer wordende kloten willen likken!

De natuur genezert als criticaster…

Standaard

Voor mensen die het niet weten…


Een criticaster is iemand die kritiek levert zonder verstand van zaken. Een criticus is iemand die kritiek levert met verstand van zaken. Iemand die denkt dat er geen verschil is in betekenis, is een “@ Ik weet het niet”
Nog een verschil duiden? Vooruit dan: Andreas Moritz is bijvoorbeeld een schoft, zoals @ Ik weet het niet een flapdrol is…
Nog niet helemaal duidelijk? Lees en begrijp…
Ergo: Mallemoeder is een criticus, want zij weet waar het over gaat